Pro pacienty

V ambulanci

Registrace pacientů

Pacient se musí objednat na vyšetření do našich ambulancí telefonicky v čase od 07:00 - 8:30 a 13:30 – 15:00, telefonní kontakty viz níže. Mimo objednací časy je možné vyšetřit pouze akutní pacienty odesílané z jiných nemocnic po předchozím telefonickém upozornění.

Kontaktní telefony

ambulance I +420 377 103 259
ambulance II +420 377 104 601

Elektrofyziologie +420 377 104 477
Logopedie +420 377 104 416

 

Přicházíte-li poprvé do neurochirurgické ambulance, připravte si veškerou dokumentaci a doporučení, se kterými Vás k vyšetření posílá Váš lékař. Abychom mohli rozhodnout o vhodné léčbě a možnostech operačního řešení, potřebujeme zprávu neurologa o vývoji Vašeho onemocnění, o způsobu a době celkového léčení.

Dále je potřeba posoudit grafická vyšetření jako RTG, CT a nejlépe NMR (magnetickou rezonanci), která by neměla být starší tří měsíců.

Na základě klinického vyšetření a posouzení dokumentace doporučíme další postup. Buď další speciální vyšetření, pokračování neoperační léčby (tzv. konzervativní) nebo pacienta zařadíme do operačního plánu.

Doba čekání na operační výkon se liší podle charakteru choroby a přidružených onemocnění.

 

Přijetí na oddělení

Přijetí na neurochirurgickou kliniku nastane po telefonickém potvrzení data přijetí tak, jak máte uvedeno v ambulantní zprávě. Pacient je k plánovanému výkonu přijat nejčastěji jeden den před operací.

Kontaktní telefony

oddělení NCH-JIP +420 377 104 470
oddělení NCH-A +420 377 104 413
oddělení NCH-B +420 377 104 472

Jaké dokumenty vzít s sebou: 

  • kompletní lékařskou dokumentaci vztahující se k Vašemu aktuálnímu onemocnění (zprávy neurologa, z nemocnice, EMG vyšetření a podobně)
  • výsledky předoperačního vyšetření Vaším praktickým lékařem se záznamem EKG, RTG plic a aktuálního laboratorního vyšetření
  • zprávu doporučující nemocnice (jestliže přijetí předcházel pobyt v nemocnici)
  • doporučená vyšetření specialistů (kardiolog, ORL lékař, anesteziolog) podle vašich komplikujících nemocí
  • doporučené trupové ortézy (korzety) a krční límce podle doporučení z naší ambulance, jinak se musí opatřit za hospitalizace s doplatkem podle aktuálního ceníku zdravotnických potřeb

Potřebná vyšetření jsou vyznačena na formuláři, který dostanete na ambulanci po rozhodnutí k přijetí.

K přijetí se dostavte ve stanovený den do 9 hodin ráno, není-li určeno jinak.

Další informace pro pacienty před přijetím k hospitalizaci můžete nalézt na stránkách Fakultní nemocnice v Plzni.

 

Po operaci

Po plánovaných operacích mozku a krčních tepnách nebo složitějších a delších výkonech na míše a páteři je pacient přivezen z operačního sálu na oborovou jednotku intenzivní péče (NCH-JIP), kde je sledován vývoj stavu vědomí a základních životních funkcí. Jakmile jsou jeho životní funkce stabilní, je přeložen k další péči na standardní stanice (NCH-A nebo NCH-B), obyčejně podle toho, kam byl před operací přijat. Po probuzení z narkózy po ostatních výkonech se vrací pacient z operačního sálu zpět na oddělení, ze kterého byl na sál odvezen. Rehabilitace je zahájena obyčejně další den, zpočátku na lůžku, později za chůze a řídí se nejen stavem pacienta, ale i typem operace. Za pobytu v nemocnici se pravidelně staráme o hojení ran, stravování je přizpůsobeno typu onemocnění a dietním omezením pacienta podle jeho ostatních chorob.

Informace o stavu pacienta a průběhu léčby sdělujeme rodinným příslušníkům pouze se souhlasem pacienta a po ověření identity volajícího (způsob je upřesněn při přijetí).

 

Propuštění z nemocnice 

O ukončení pobytu v nemocnici rozhoduje ošetřující lékař. Nejčastější doby hospitalizace jsou 7 až 10 dní, podle typu operace a stavu pacienta jsou možná propuštění časnější (druhý až třetí den po operaci). Propouštíme nejčastěji do domácího ošetřování a péče praktického lékaře, u těžších onemocnění pacienty překládáme zpět do odesílajících nemocnic podle místa bydliště.

Pooperační kontrola je doporučena v propouštěcí zprávě, obyčejně bývá u většiny onemocnění první kontrola za 6 až osm týdnů po propuštění.

Vhodný pooperační režim a péče o operační ránu je rovněž doporučen v propouštěcí zprávě. 

V lékařské zprávě najdete i doporučené léky a způsob jejich užívání a návrh dalšího léčení lékaři jiných specializací.

 

Předoperační informace pro pacienty

V seznamu níže jsou odkazy na formuláře souhlasu s operací u jednotlivých typů onemocnění. Můžete si je přečíst již před přijetím. Díky tomu je možné lépe promyslet dotazy k vedení léčby a řešení komplikací ještě před přijetím do nemocnice nebo před návštěvou ambulance.

Operace mozku

Operace páteře

Operace periferních nervů

Další zdroje informací pro pacienty