Historie pracoviště

Roku 1945, po založení lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, vznikla z chirurgického oddělení městské nemocnice v Plzni na Borech chirurgická klinika. Jejími prvními přednosty byli prof. Václav David a prof. J. Pavrovský, kteří příležitostně a v omezeném rozsahu prováděli neurochirurgické výkony.

Důležitost vzniku specializovaného neurochirurgického pracoviště si v padesátých letech dvacátého století uvědomil prof. Václav Piťha, tehdejší přednosta neurologické kliniky, a sám proto inicioval vznik neurochirurgického ordinariátu na I. chirurgické klinice vedené prof. Karlem Domanským.

Moderní éra neurochirurgie ve Fakultní nemocnici v Plzni začíná až roku 1956 příchodem MUDr. Quido Ledinského, do té doby asistenta prof. Rudolfa Petra na Neurochirurgické klinice FN v Hradci Králové, na místo ordináře pro neurochirurgii na I. chirurgické klinice. Probojovával tehdy podmínky pro vznik a udržení oboru neurochirurgie ve zcela nepříznivých poměrech.

V roce 1966 převzal vedení neurochirurgického pracoviště již o 27 lůžkách MUDr. Zdeněk Mraček po svém dvouletém pobytu na neurochirurgické klinice akademika Kunce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích.

Na pracovišti byly prováděny výkony v celém rozsahu oboru neurochirurgie zpočátku v počtu 300 - 450 operací za rok Byla rozvíjena těsná mezioborová spolupráce zejména s otorhinolaryngology a dalšími specialisty. Postupně stoupal počet operačních výkonů a kromě cirkulujících lékařů chirurgické kliniky byli přijímáni i stálí lékaři pro neurochirurgii. Pracoviště se podílelo na výuce posluchačů všeobecného i stomatologického směru Lékařské fakulty UK v Plzni v oboru neurochirurgie.

Samostatné neurochirurgické oddělení bylo ustaveno až v roce 1983 tehdy s primářem, 4 lékaři a 10 sestrami. Tehdy bylo prováděno 600-700 operací za rok. Negativní postoj vedení neurochirurgického oddělení ke komunistickému režimu ovlivňoval jeho další vývoj plzeňské neurochirurgie.

Roku 1995 byl primářem neurochirurgického oddělení FN v Plzni jmenován MUDr. Milan Choc, který působil ve funkci vedoucího neurochirurgického oddělení do roku 2012. Pod jeho vedením pokračuje dynamický rozvoj oddělení zejména v oblasti mikrochirurgie, stereotaxe, a obrazové navigace operačních výkonů na mozku. Dynamicky se rozvíjí i spinální a míšní neurochirurgie.

Významným mezníkem v rozvoji neurochirurgického pracoviště se stalo přestěhování do nových prostor v lochotínském areálu FN v říjnu 1999. Oddělení získalo téměř dvojnásobnou lůžkovou kapacitu (51 lůžek pro dospělé a 2 lůžka pro dětské pacienty).

V rámci oddělení nově vznikla samostatná jednotka neurochirurgické intenzivní péče s kapacitou 10 lůžek z toho 5 lůžek pro ventilované pacienty. Vyčleňuje se i úsek elektrofyziologie a pracoviště logopedie.

Rozšíření se dotklo i ambulantního traktu vznikem odborných ambulancí – spinální, cévní, dětské a onkologické.

Nejvýznamnější změnou je získání možnosti operování na dvou moderně vybavených operačních sálech. Nové prostory a personální zajištění přinesl i nárůst kvantity a kvality péče o neurochirurgické pacienty. Ročně je prováděno přes 1500 operačních výkonů. Rozšířila se paleta možností a počty mikrochirurgických a nově i endoskopických operací mozku. K přesnému cílení výkonů je využíváno obrazové navigace a peroperačního elektrofyziologického monitoringu.

V roce 2012 byl novým primářem jmenován MUDr. Vladimír Přibáň, PhD.. Jeho předchozím pracovištěm bylo Neurochirurgické oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích, kde působil jako zástupce primáře.

Neurochirurgické pracoviště v Plzni aspirovalo na ustavení kliniky již v dřívějších letech. Všechny podmínky pro její vznik však byly splněny až v roce 2014. Po schválení ministrem a Vědeckou radou plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy byl vznik Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni ustanoven s platností od 1.5.2015. Do funkce prvního přednosty kliniky byl jmenován doc. MUDr. Vladimír Přibáň, PhD.. Zástupcem pro vědu a výzkum byl vybrán doc. MUDr. Jan Mraček, PhD a zástupcem pro léčebnou péči MUDr. Václav Runt. V prvním roce kliniky jsou v lékařském kolektivu dva docenti, sedm postgraduálních doktorů a v přípravě je pět postgraduálních doktorandů. Vznik kliniky s sebou nese řadu dalších úkolů a výzev, díky kterým se podaří plynule navázat na dlouhou tradici a dobré jméno plzeňského pracoviště a dosáhnout dalších odborných cílů.

Plzeňské neurochirurgické oddělení patří dlouhodobě mezi přední česká neurochirurgická pracoviště jak rozsahem, tak kvalitou péče o své nemocné.

Podrobně je historie plzeňské neurochirurgie zpracována v almanachu vydaného k 50. výročí vzniku pracoviště. Můžete si jej volně stáhnout a rozšířit své poznatky o historii jednoho z nejstarších neurochirurgických center v republice.

Almanach plzeňský

Galerie přednostů